Kindercoaching

mijn Werkwijze


Een goed gevoel

Tijdens de sessies is het van belang dat er vertrouwen en een goed gevoel is. Dat begint al bij een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Dit gesprek dient om voeling te krijgen bij wat er speelt en een indruk te krijgen met wie je te maken hebt. Als het gevoel van beide kanten goed is, ga ik over tot een intakegesprek. 

 

Het intakegesprek 

Dit gesprek dient om de hulpvraag helder in beeld te krijgen en de behoeftes en verwachtingen te peilen. Voor een goede voorbereiding zou ik het intakeformulier drie dagen voorafgaand aan het intakegesprek per mail ontvangen.

 

Coachsessies met het kind

Na het intakegesprek ga ik met plezier en doelgericht aan het werk met het kind. Ik zal er alles aan doen om een veilige, fijne werkbare sfeer te creëren. Dit is de basis voor verandering. Als een kind merkt dat het veilig is, zal het zich eerder openstellen. Het openstellen is de weg naar verandering. Ik werk met spelmateriaal afgestemd op de belangstelling en behoefte van het kind. Wat ik gebruik en hoe we werken kan per kind en per sessie verschillen. Ik doe wat op dat moment het beste past. Praten gaat daarbij altijd samen met doen – van rollenspellen tot creatieve opdrachten en spellen. Na ieder gesprek vindt er een korte terugkoppeling plaats. Op deze manier weten ouders wat er besproken en gedaan is en houden we het (communicatie) lijntje kort. 

 

Voortgangs- en/of eindevaluatiegesprekken

Soms vinden ouders het prettig om langer stil te staan gedurende het proces van coaching. Het is dan uiteraard mogelijk om in een  aparte sessie tussentijds in gesprek te gaan. Ik zal dan uitvoeriger stil staan bij uw vragen, geef u mee wat mijn bevindingen zijn en wat ik kan inzetten bij het mogelijke vervolg aan coaching. U kunt tevens een duidelijke onderbouwing verwachten. Of er een vervolg plaats zal vinden, is uiteraard aan de ouders (en het kind). Na afloop van een coachingstraject kan er desgewenst een eindevaluatiegesprek plaatsvinden. Ik maak op verzoek een schriftelijk verslag waarin ik teruggeef wat er aan bod is gekomen gedurende de begeleiding en geef praktische handreikingen bij de thema’s waar we aan gewerkt hebben. 

 

Schooltrajecten

Kinderen maken onderdeel uit van een systeem, waarbinnen problemen kunnen ontstaan maar waarbinnen die problemen dus ook kunnen worden aangepakt. Ouders zijn belangrijk binnen dat systeem maar ook school mag niet vergeten worden als onderdeel van dat systeem. Er is daarom veel meerwaarde te behalen door een observatie op school te doen, en het is vaak onderdeel van de trajecten die ik doorloop met kinderen. Ik zoek van te voren contact met de leerkracht en stip de “pijnpunten” aan met het verzoek me die te laten zien gedurende mijn bezoek aan school. Na afloop maak ik een verslag waarin ik vermeld wat ik gezien heb en kom met handreikingen voor de leerkracht om het kind goed te ondersteunen en (nog) beter te begrijpen. De verslaglegging wordt nabesproken met ouders, leerkracht en soms is het kind daarbij aanwezig.